Dnes je
 • Úvod
 • Oznamy
 • PLÁN ADAPTAČNÉHO OBDOBIA VZDELÁVANIA ŽIAKOV PO NÁVRATE DO ŠKÔL

PLÁN ADAPTAČNÉHO OBDOBIA VZDELÁVANIA ŽIAKOV PO NÁVRATE DO ŠKÔL

APRÍL 2021

Plán adaptačného obdobia vzdelávania žiakov vzniká na základe potreby pomôcť žiakom preklenúť prechod pomerne dlhého obdobia dištančného vzdelávania v domácom prostredí na prezenčné vyučovanie v škole. Obdobie vzdelávania v izolovanom domácom prostredí bez sociálneho kontaktu so spolužiakmi a kamarátmi, karanténa spojená s ochorením Covid 19, straty v rodine a najbližšom okolí ovplyvnili prežívanie žiakov. Úlohou plánu je v bezpečnom prostredí školy postupnými krokmi prinavrátiť žiakom  študijné návyky a sociálne kontakty so spolužiakmi a dospelými osobami.

Riaditeľ Základnej školy  vydáva tieto pokyny zahrnuté v Pláne adaptačného obdobia vzdelávania žiakov školy zamerané na pedagogickú časť k postupnému návratu do škôl, prechodu z dištančnej výučby na prezenčnú výučbu a k adaptácii žiakov v škole na základe odporúčaní MŠVVaŠ SR a ŠPÚ s účinnosťou od 12.4.2021 do 30.6.2021.

Tento Plán sa môže meniť dodatkami na základe rozhodnutia ministra školstva, príslušného RÚVZ, rozhodnutia riaditeľa školy po súhlasnom stanovisku zriaďovateľa vo vzťahu k celoštátnemu/regionálnemu Covid automatu/epidemiologickej situácie na škole.

Ak sa obmedzí, alebo preruší prevádzka školy na základe opatrení príslušných orgánov z dôvodu ochorenia COVID-19, alebo podozrenia na ochorenie COVID-19 považuje sa to za mimoriadne prerušenie školského vyučovania v škole, to platí aj ak ide o obmedzenie prevádzky vo vzťahu k jednej triede, alebo k viacerým triedam. V takomto prípade zabezpečí pre žiakov dištančné vzdelávanie obvyklým/zaužívaným spôsobom – kombinácia online vyučovania a distribúcie pracovných listov.

Plán vychádza zo zásad: Niekedy je menej viac. Nezačínajú preteky s časom, ale s duševnou a fyzickou pohodou žiakov a učiteľov.

 

PRED PRÍCHODOM DO ŠKOLY

Pred príchodom žiakov do školy vedenie školy:

 • - naplánuje organizáciu prevádzky školy,
 • - zabezpečí dodržiavanie a kontrolu dodržiavania protiepidemických opatrení,
 • - zabezpečí prevádzku školského klubu detí,
 • - vytvorí plán adaptačného obdobia a poadaptačného obdobia do konca školského roku,
 • - určí hlavné pravidlá a postupy adaptačného obdobia po nástupe do školy,
 • - pripraví prvé informácie k návratu žiakov do školy a pošle ich rodičom prostredníctvom Bezkriedy.sk, taktiež ich zverejní  na webovej stránke školy,
 • - zorganizuje poradu s pedagogickými aj nepedagogickými zamestnancami školy, kde ich informuje o ďalšom postupe v súvislosti s nástupom žiakov do školy.

Pred príchodom žiakov do školy pedagogickí zamestnanci:

 • v rámci pedagogickej rady spoločne s vedením školy naplánujú organizáciu prevádzky školy, personálne zabezpečenie a protiepidemické opatrenia,
 • integrujú do prezenčnej výučby pozitívne skúsenosti z dištančnej výučby,
 • požiadajú rodičov, aby ich informovali, pokiaľ žiak či rodina v uplynulom období prežili traumatizujúcu udalosť, stratu blízkej osoby atď., aby mohli spoločne zaujať citlivý prístup k žiakovi a premysleli si postup adaptácie u tohto žiaka s ohľadom na jeho potreby,
 • pokiaľ sa do školy vracia žiak, ktorý prežil traumatizujúcu udalosť, triedny učiteľ s ním nadviaže osobnú komunikáciu v bezpečnom prostredí, škola zapojí aj školského psychológa, výchovného poradcu a iné osoby, ktorým žiak dôveruje,
 • triedni učitelia budú so svojimi žiakmi rozprávať ešte pred návratom do škôl (online) o ich návrate do školy, vysvetlia im postupy v adaptačnom období, aby sa návratu do škôl kvôli pretlaku skúšania, zlých známok či písomiek neobávali,
 • triedni učitelia oboznámia rodičov svojich žiakov, ako bude návrat do škôl prebiehať s dôrazom na adaptačné obdobie. Je dôležité poskytnúť rodičom priestor na položenie otázok, prípadne na vyjadrenie svojich obáv z návratu žiakov do školy.
 • pedagogickí zamestnanci sa dohodnú, akým spôsobom budú žiakov zapájať do spoločného plánovania aktivít počas adaptačného obdobia, akým spôsobom naplánujú zhrnutie a zopakovanie prebratého učiva.

ADAPTAČNÉ OBDOBIE

Cieľom adaptačného obdobia je poskytnúť žiakom a pedagógom podmienky pre postupný návrat k bežnému vyučovaniu, minimalizovať stresové situácie a vytvoriť bezpečné prostredie.

Záväzné pravidlá adaptačného obdobia:

 • Prvý týždeň podporiť socializáciu a hodiny s triednym učiteľom.
 • Prvý týždeň realizovať bez skúšania, hodnotenie žiakov je len slovne.
 • Prvé dva týždne nepísať testy, písomky a pod. a podporiť tak postupný návrat do obvyklého režimu.

Adaptačným procesom prejde každá trieda po návrate do školy, a to v dĺžke dvoch týždňov. Avšak adaptačné prvky budú realizované až do ukončenia školského roka. Počas adaptačného obdobia budú triedni učitelia na triednických hodinách vykonávať aktivity zamerané:

 • na rozvoj komunikácie a riešenie konfliktov,
 • na prevenciu problémového správania,
 • rozvoj pozitívnej klímy v triede,
 • rozvoj empatie a tolerancie,
 • aktivity zamerané proti šikane.

O uskutočnených aktivitách budú triedni učitelia viesť záznamy formou zápisu do triednej knihy. V adaptačnom období sa držte hlavných zásad:

 • Dať žiakom čas na obnovenie pracovných a študijných návykov a na postupnú záťaž.
 • Úlohy pridávať postupne, triedny učiteľ koordinuje ich početnosť a frekvenciu, so žiakom, ktorý sa nezapájal do dištančného vzdelávania a orientujte sa na hľadanie riešenia.
 • Nájsť spoločne cestu k postupnému návratu k systematickému plneniu úloh.

Varovné signály

V rámci adaptačného procesu sa všetci zamestnanci školy zamerajú na možné varovné signály naznačujúce, že je potrebné venovať žiakovi zvýšenú pozornosť:

 • nezapája sa do činností v triede,
 • je nepozorný, nesústredený,
 • má špecifické prejavy v správaní: mĺkvosť, verbálna či fyzická agresivita, výbušnosť, vzdor, často prejavuje smútok, ľútosť, obavy, pôsobí uzatvorene, odmieta komunikovať,
 • neadekvátne reaguje na bežné podnety (napr. plačom, výbuchmi zlosti),
 • nemá záujem o sociálne interakcie so spolužiakmi, ani s učiteľmi,
 • zvýšené fyzické ťažkosti (napr. bolesti brucha, hlavy, zvracania, nechutenstvo ...).
 • Pri identifikácii vyšších signálov je potrebné spolupracovať spoločne s rodičmi, s odborníkmi a školským podporným tímom (školský pedagóg, školský psychológ).

 

PRVÝ ADAPTAČNÝ TÝŽDEŇ

- Škola upraví školský rozvrh. V dočasnom rozvrhu pre adaptačné obdobie všetkých ročníkov budú mať žiaci  20 hodín týždenne + 1 hodinu s triednym učiteľom.

- Škola podľa možnosti zabezpečí, aby triedni učitelia končiacich ročníkov boli čo najviac vo svojej triede.

- Pedagógovia budú počas adaptačného obdobia čo najviac využívať exteriér v okolí školy. Taktiež do svojej činnosti zaradia aktivity vedúce k posilňovaniu vzťahov, komunikácie a spolupráce.

- Škola zabezpečí konzultačné hodiny so špeciálnym pedagógom, ktorý bude k dispozícii žiakom a v prípade potreby aj ich rodičom. S touto možnosťou budú rodičia aj žiaci oboznámení prostredníctvom webovej stránky školy a iných sociálnych sietí. Triedni učitelia budú tráviť čo najviac času vo svojich triedach, kde budú realizovať aktivity, ako sú ranné kruhy, spoločné rozhovory a pod..

- Žiakom, ktorí sa nezapájali do dištančného vzdelávania škola poskytuje doučovanie, nakoľko naša škola bola úspešná a získala finančné prostriedky v rámci projektu „Spolu múdrejší“.

FORMY VZDELÁVANIA ŽIAKOV  V ADAPTAČNOM OBDOBÍ

V termíne od 12. do 16. apríla 2021:

 • – 4. ročník: prezenčná forma vzdelávania.

V termíne od 19. do 23. apríla 2021 sa vzdelávanie žiakov základných škôl realizuje kombinovanou formou nasledovne:

 • – 4. ročník: prezenčná forma vzdelávania,
 • a 9. ročník: prezenčná forma vzdelávania (s výnimkou škôl v okresoch so IV. stupňom varovania podľa regionálneho Covid automatu),
 • – 7. ročník: dištančná forma vzdelávania.

Od 26.4.2021 sa formy vzdelávania žiakov základných škôl určujú v závislosti od epidemiologickej situácie na regionálnej úrovni podľa Covid automatu nasledovne:

 • stupeň varovania: prezenčná forma vzdelávania žiakov 1. Stupňa, prezenčná forma vzdelávania žiakov 2. st. vo všetkých ročníkoch,
 • stupeň varovania: Kombinovaná forma vzdelávania: 1. – 4. ročník: prezenčná forma vzdelávania; 8. a 9. ročník: prezenčná forma vzdelávania; 5. – 7. ročník: dištančná forma vzdelávania.

V závislosti od epidemiologickej situácie na školskej úrovni, prípadne v závislosti od rozhodnutia miestne príslušného RÚVZ sa môže vzdelávanie všetkých žiakov 2. stupňa realizovať aj výhradne dištančnou formou, a to bez ohľadu na aktuálne platný stupeň varovania na regionálnej úrovni. Pre žiakov, ktorí sa nebudú zúčastňovať prezenčného vyučovania je potrebné zabezpečiť zadávanie úloh tak, ako je to obvyklé pri chorobe dieťaťa.

Z hľadiska obsahu vzdelávania sa odporúča:

 • V rámci MZ a PK je nevyhnutné pripraviť redukciu učiva/jeho presunutie do vyšších ročníkov podľa Dodatku č. 7 a č. 8 k ŠVP.
 • Vo vzájomnej súčinnosti učiteľov školy identifikovať kľúčové ciele a obsah vzdelávania v predmetoch z tzv. hlavných vzdelávacích oblastí. Možnosti úprav v školskom vzdelávacom programe sú zhrnuté v metodickom materiáli k úpravám obsahu vzdelávania a na webinároch k možnostiam úpravy obsahu vzdelávania.
 • Neorientovať sa na dobiehanie učiva v učebnici, ale sústrediť pozornosť na ciele, ktoré učitelia identifikujú ako kľúčové v jednotlivých predmetoch.
 • Po návrate žiakov do školy venovať pozornosť zisťovaniu kvality osvojených vedomostí a zručností žiakov. Výsledky je potrebné využiť, ako zdroj pre úpravy cieľov obsahu vzdelávania na obdobie do konca školského roka, nie ako zdroj hodnotenia žiakov.

Po každom (aj kratšom) období realizácie výučby žiakov základnej školy dištančnou formou a ich nástupe na prezenčné vyučovanie sa ďalej odporúča:

 • zistiť reálny priebeh dištančného vzdelávania u jednotlivých žiakov,
 • poskytnúť žiakom a rodičom spätnú väzbu na vypracované zadania z dištančného vzdelávania,
 • venovať pozornosť precvičeniu učiva preberaného počas dištančného vzdelávania,
 • neodporúča sa realizovať preverovanie vedomostí a zručností žiakov základnej školy písomným a ústnym preskúšaním minimálne 2 týždne po nástupe na prezenčné vzdelávanie,
 • venovať pozornosť podpore opätovnej adaptácie na školské prostredie a socializácii žiakov v školských kolektívoch,
 • v záujme podpory vzťahov v triedach vytvárať priestor na spoluprácu vo dvojiciach, alebo v malých skupinách pri učení sa a ponechať tak žiakom priestor na diskusie a zdieľanie skúseností,
 • v prípade identifikovania problémov s jednotlivcami, alebo skupinami pri opätovnej adaptácii na školské prostredie, príp. pri identifikovaní problémov v správaní, zmenách v prejavoch žiaka sa odporúča spolupráca so školským psychológom.

Testovanie po návrate do školy:

 1. Kým bude nutnosť a potreba testu zákonného zástupcu, tak sa musí dať otestovať aspoň jeden zákonný zástupca žiaka, ktorý s ním žije v spoločnej domácnosti.
 2. Žiaci prvého stupňa základnej školy sa netestujú, aj keď presiahli vek 10 rokov.
 3. Platnosť testov – test zamestnancov, zákonných zástupcov i žiakov, u ktorých je vyžadovaný, platí 7 kalendárnych dní podľa aktuálnych pravidiel Covid automatu a vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa.

 Riaditeľ školy alebo ňou poverený zamestnanec overuje splnenie podmienky negatívneho výsledku testu, hlavne prostredníctvom príslušného čestného vyhlásenia predloženého od zamestnancov, zákonných zástupcov (ak nie sú vyňatí na základe výnimky z uznesenia vlády SR alebo z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR z testovania), ktorého prílohou je kópia negatívneho testu na COVID-19. Na základe vydanej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR je stanovené oprávnenie pre prevádzkovateľa školy pri vstupe do prevádzky overovať splnenie podmienky formou požadovania predloženia príslušného dokladu – potvrdenia o výsledku testu na COVID-19 výlučne k nahliadnutiu, nie archivácii.

 1. Pri prezenčnej forme vzdelávania a pri povolenej prevádzke sa riadi škola podľa:
 • a./ manuálu ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu „Návrat do škôl“, zdroj www.minedu.sk,
 • b./ „Covid – školského semaforu“ (zelená, oranžová, červená fáza), tzn. manuálov pre jednotlivé typy škôl a školských zariadení, ktoré sú zverejnené na stránkach MŠVVaŠ SR v Aktuálnych témach v položke Manuál opatrení pre školy a školské zariadenia,
 • c./ platných uznesení Vlády SR, rozhodnutiami ministra školstva, vedy, výskumu a športu, vyhláškami ÚVZ SR,
 • d./ celoštátneho COVID AUTOMATU, miestne príslušného RÚVZ, ktorý môže rozhodnúť o ďalších, avšak len prísnejších opatreniach s vplyvom na priebeh výchovno-vzdelávacieho procesu v školách a školských zariadeniach v danom regióne, ktorého sa tieto opatrenia týkajú.

Ak sa v škole vyskytne podozrenie, resp. ochorenie na COVID-19, riaditeľ školy alebo jej zriaďovateľ sa kvôli rýchlejšiemu návratu žiakov do školy môže rozhodnúť pre testovanie žiakov a zamestnancov aj skôr, ako v sedemdňovej frekvencii.

V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak škola eviduje neprítomnosť žiaka podľa týchto podmienok:

 1. ospravedlní absenciu žiakovi, ak je táto zákonným zástupcom riadne nahlásená z dôvodu netestovania zákonného zástupcu žiaka, a zároveň zabezpečuje kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh, ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa alebo formou dištančného vyučovania, ak bude mať na to škola kapacitné možnosti. Ak tak zákonný zástupca neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,
 2. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia, ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 1, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka.

V prípade, že sa zamestnanec nezúčastní zo subjektívnych dôvodov testovania a nevzťahuje sa na neho výnimka z testovania, má zamestnávateľ nasledujúce možnosti:

 1. môže sa dohodnúť s PZ alebo OZ, že bude zapojený do dištančného vzdelávania žiakov, ak ho škola uskutočňuje a zamestnávateľ ho potrebuje na jeho realizáciu,
 2. môže sa dohodnúť s nepedagogickým zamestnancom na práci z domu, pokiaľ to povaha jeho práce umožňuje (napr. ekonómka školy, pracovníčka úseku PAM, tajomníčka školy),
 3. môže sa dohodnúť so zamestnancom na čerpaní dovolenky (§ 111 ods. 1 Zákonníka práce),
 4. môže sa dohodnúť so zamestnancom na čerpaní pracovného voľna bez náhrady mzdy (tzv. prekážka v práci na strane zamestnanca) podľa § 141 ods. 3 písm. c) Zákonníka práce.

Organizácia prevádzky školy od 12.4.2021 do 30.4.2021 – adaptačné obdobie

Adaptačné obdobie návratu žiakov do školy bude trvať 3 týždne – od 12.4.2021 do 30.4.2021, kedy škola bude v špeciálnom režime vzdelávania - pravidelné hodiny s triednym učiteľom, pohybové bezkontaktné aktivity vo vonkajšom prostredí, žiacke výkony hodnotiť len slovne. V tomto období je vhodné zapájať žiakov do spoločného plánovania aktivít - plánovať zhrnutie a zopakovanie prebratého učiva spolu so žiakmi. Toto usmernenie platí pre všetkých žiakov školy.

Režim pre 1. stupeň školy

Od 8.3.2021 škola na prvom stupni prevádzkuje  prezenčnú formu vyučovania. Žiaci na 1. stupni ZŠ sa riadia upraveným rozvrhom hodín (4, v ojedinelých prípadoch 5 vyučovacích hodín). Adaptačné prvky bude realizovať až do ukončenia školského roka 2020/2021.

Výučba sa realizuje podľa školského vzdelávacieho programu s úpravami vyplývajúcimi z Manuálu pre základné školy a školské zariadenia (t. j. telesná a športová výchova sa za priaznivých klimatických podmienok realizuje v exteriéri, hudobná výchova sa vyučuje bez napĺňania cieľov v oblasti hlasových činností atď.). V prípade vyučovacích hodín zabezpečovaných inými, ako triednymi učiteľmi na 1. stupni ZŠ sa odporúča postupovať tak, ako v prípade odborného zastupovania, tzn. spracovaním a poskytnutím učebných materiálov alebo prípravy na vyučovanie učiteľom príslušného vyučovacieho predmetu triednemu učiteľovi. Odporúča sa zachovávať všetky didaktické princípy a zásady, metodické odporúčania a postupy platné pre primárne vzdelávanie, pričom je dôležité:

 • Zabezpečiť individuálnu podporu (doučovanie) žiakom, ktorí počas mimoriadneho prerušenia vyučovania v školskom roku 2019/2020 a počas dištančného vzdelávania v školskom roku 2020/2021 nemali zabezpečený prístup k online vyučovaniu, a postupne vyrovnať nimi osvojené učivo s ostatnými žiakmi v triede.
 • Upraviť tematické výchovno-vzdelávacie plány alebo iné typy ročných plánov, prípadne učebné osnovy (redukovať ciele a obsah vzdelávania) v spolupráci s ostatnými učiteľmi 1. stupňa aj 2. stupňa tak, aby odrážali podmienky dištančného vyučovania v školskom roku 2020/2021. Pri úpravách cieľov a obsahu vzdelávania sa môžu učitelia inšpirovať metodickým materiálom a webinármi k úprave cieľov a obsahu vzdelávania - ŠPÚ.
 • Pre žiakov, ktorí sa nezúčastňujú prezenčného vyučovania je potrebné zabezpečiť zadávanie úloh tak, ako je to obvyklé pri chorobe dieťaťa.

Režim pre 2. stupeň školy

Vo všetkých triedach 8. a  9.roč. s účinnosťou od 19.4.2021 do 23.4.2021 platí  adaptačný rozvrh a v ročníkoch 5. až 7. dištančnou  podľa dištančného rozvrhu. Žiaci ôsmeho a deviateho ročníka sa budú vzdelávať prezenčne podľa adaptačného rozvrhu, ktorý bude platný v tomto týždni (ak okres ostane v III. st. varovania). Ak pôjde o rozvrh pre takúto kombinovanú formu vzdelávania, prezenčné vzdelávanie žiakov v 8. a 9. ročníku základnej školy sa bude realizovať podľa upraveného rozvrhu hodín, podľa podmienok školy v minimálnom rozsahu 20 vyučovacích hodín týždenne podľa odporúčaní ŠPÚ.

V týždni od 26.4.2021 do 30.4.2021 sa budú žiaci 2. st. školy vzdelávať podľa adaptačného rozvrhu hodín (ak okres bude v II. a nižšom stupni varovania).

Adaptačné prvky so žiakmi sa budú realizovať až do ukončenia školského roka 2020/2021.

Riaditeľ školy určuje spolu s jej zástupcom, aby upravený rozvrh hodín (max. 4 – 5 hodín denne) počas 1. a 2. adaptačného týždňa bral do úvahy kritériá, aby žiaci v triede boli čo najviac s triednym učiteľom, špeciálnym pedagógom alebo ďalšími odbornými zamestnancami školy, aby podľa možností triedni učitelia končiacich ročníkov boli čo najviac vo svojej triede,  aby denne mali minimálne 1 hodinu (najlepšie na začiatku dňa) s triednym učiteľom. Pri vyučovaní nech sa využíva aj možnosť suplovania učiteľmi telesnej výchovy, asistentmi, školským špeciálnym pedagógom a ďalšími odbornými zamestnanci školy.

Obsah a náplň činností so žiakmi počas adaptačného vzdelávania pre 1. a 2.stupeň školy

Zameriame predovšetkým na:

 • pravidelné hodiny s triednym učiteľom, dlhšie ranné kruhy, hodiny zamerané na spoločné aktivity, rozhovory žiakov v triede s triednym učiteľom a pod., ktoré budú realizované počas prvého týždňa každý deň, v nasledujúcich týždňoch aspoň 2 – 3x týždenne,
 • pohybové a iné aktivity vo vonkajšom prostredí.

Zásady adaptačného obdobia:

 • prvý týždeň sa venovať najmä socializácii žiakov,
 • budovať na tom, čo žiak dokáže, rozvíjať to, čo ovláda, podporovať žiaka pochvalou, povzbudením, získať si jeho záujem, nadšenie pre prácu a vzdelávanie,
 • ak v triede identifikujete žiaka, ktorý vo výraznej miere nedosahuje očakávané výsledky a je tak ohrozený jeho ďalší vzdelávací pokrok, využiť podporu školského špeciálneho pedagóga, asistenta učiteľa a odborných zamestnancov,
 • venovať zvýšenú pozornosť a podporu žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a tiež tým, ktorí boli v kontakte so školou málo alebo vôbec a ktorí vykazujú varovné signály naznačujúce ohrozenie dieťaťa,
 • udržiavať dobrú komunikáciu s rodičmi tak, ako ste si ju zaužívali pri dištančnej výučbe.

Zápisy do triednej knihy:

Počas adaptačného obdobia sa do triednej knihy uvádzajú činnosti, ktoré reálne učitelia so žiakmi uskutočňujú, napríklad:

 • aktivity zamerané na rozvoj komunikácie a riešenie konfliktov,
 • aktivity, vedúce k posilňovaniu vzťahov, komunikácie a spolupráce,
 • aktivity súvisiace s duševným zdravím,
 • aktivity zamerané na prevenciu problémového správania,
 • aktivity zamerané na rozvoj pozitívnej klímy v triede,
 • aktivity zamerané na rozvoj empatie a tolerancie,
 • aktivity zamerané proti šikane,
 • celodenné kurzy na prierezové témy ŠVP,
 • osvetové a iné aktivity školského špeciálneho pedagóga, sociálnych pedagógov a školského psychológa (plán ich aktivít odovzdať riaditeľovi školy najneskôr do 19.4.2021). V rámci adaptačného procesu sa zamerajte na možné varovné signály naznačujúce, že je potrebné venovať žiakovi zvýšenú pozornosť: nezapája sa do činností v triede; je nepozorný, nesústredený; má špecifické prejavy v správaní: mĺkvosť, verbálna či fyzická agresivita, výbušnosť, vzdor, často prejavuje smútok, ľútosť, obavy, pôsobí uzatvorene, odmieta komunikovať; neadekvátne reaguje na bežné podnety (napr. plačom, výbuchmi zlosti); nemá záujem o sociálne interakcie so spolužiakmi ani s učiteľmi; zvýšené fyzické ťažkosti (napr. bolesti brucha, hlavy, zvracania, nechutenstvo...). Pri identifikácii vyšších signálov je potrebné, aby triedny učiteľ spolupracoval s rodičmi, s odborníkmi a školským podporným tímom (školský špeciálny pedagóg, školský psychológ).

Do všetkých aktivít je možné zapájať asistentov učiteľa.

Hodnotenie žiakov počas adaptačného vzdelávania

Riaditeľ školy nariaďuje PZ, aby zvážili rozsah podkladov na hodnotenie, najmä počet známok, rozsah písomiek a testov a ich množstvo – dohoda v rámci MZ a PK..

Zároveň nariaďuje, aby prvý týždeň bol bez skúšania, neklasifikovalo sa, žiakov hodnotiť len slovne, využívať formatívne hodnotenie a učiť žiakov sebahodnoteniu. Na podporu individuálnych záujmov žiaka môže mať dobrý vplyv tzv. portfóliové hodnotenie, to využiť, aj ako podklad k celkovému hodnoteniu. Pri každom hodnotení žiakov treba zásadným spôsobom zohľadniť špecifickú situáciu počas školského roka.

Počas celého adaptačného vzdelávania, t.j. dva týždne nepísať so žiakmi žiadne testy, písomky a pod. Pozornosť zamerať sa na identifikáciu toho, čo žiaci vedia a nadviazať na to. Formou testov a písomiek nezisťovať, čo žiaci nevedia! Oceňovať ich individuálne úspechy a pokroky, motivovať ich k ďalšej práci na sebe. Hodnotenie v tomto školskom roku využívať, ako prostriedok podpory ich vzdelávania, podnet k ich zlepšovaniu a ďalšiemu učeniu sa.

 

POADAPTAČNÉ OBDOBIE

Od 1.5.2021 sa bude na škole uplatňovať rozvrh hodín  pre všetky ročníky školy platný  od 1.9.2020.

Od 1.5.2021 bude postupný návrat do obvyklého režimu, adaptačné prvky sa budú realizovať až do ukončenia školského roka 2020/2021.

Úlohy pridávať postupne, triedny učiteľ koordinuje ich početnosť a frekvenciu.

Využívať napr. skupinovú prácu, vzájomné učenie, vhodné digitálne nástroje (únikové hry, zábavné kvízy), učebné pomôcky z IKT a ostatné vizuálne a názorné pomôcky (najmä v špeciálnych triedach a pri integrovaných žiakoch - súbor kompenzačných pomôcok, špeciálnych učebníc a špeciálnych učebných pomôcok, ktoré boli odporúčané poradenským zariadením alebo školským špeciálnym pedagógom pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a ktoré žiak bežne využíva).

Pozornosť zamerať na ten vzdelávací obsah, ktorý potrebuje žiak vysvetliť alebo precvičiť, budovať na tom, čo žiak dokáže, rozvíjať to, čo ovláda, podporovať žiaka pochvalou, povzbudením, získať si jeho záujem, nadšenie pre prácu a vzdelávanie. Ak v triede identifikujeme žiaka, ktorý vo výraznej miere nedosahuje očakávané výsledky, a je tak ohrozený jeho ďalší vzdelávací pokrok, využiť podporu školského špeciálneho pedagóga, asistentov učiteľa asociálnych pedagógov, venovať zvýšenú pozornosť a podporu žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, tiež tým, ktorí neboli dlho v kontakte so školou, alebo ktorí vykazujú varovné signály naznačujúce ohrozenie dieťaťa.

 

Priebežné a záverečné hodnotenie žiakov počas prezenčného vzdelávania

Hodnotenie žiakov sa riadi Usmernením k priebežnému hodnoteniu a celkovému prospechu žiakov základných škôl v školskom roku 2020/2021 počas mimoriadnej situácie a núdzového stavu vyhlásenom v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej „Usmernenie k hodnoteniu žiakov ZŠ“), ktoré vydalo MŠVVaŠ SR. Podľa Usmernenia k hodnoteniu žiakov ZŠ platí:

a./ V 1. ročníku ZŠ sa počas mimoriadnej situácie a núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 priebežné aj záverečné hodnotenie realizuje slovným hodnotením.

b./ Vo všetkých ročníkoch základnej školy sa môže realizovať záverečné hodnotenie:

 • - klasifikáciou,
 • - formou slovného hodnotenia,
 • - kombináciou klasifikácie a slovného hodnotenia, buď v rámci rôznych vyučovacích predmetov, alebo v rámci toho istého predmetu.

c./ Je zrušená možnosť hodnotenia prospechu žiaka základnej školy v jednotlivých vyučovacích predmetoch na vysvedčení slovne stupňami (dosiahol veľmi dobré výsledky, dobré výsledky, uspokojivé výsledky, neuspokojivé výsledky).

d./ Vo vyučovacích predmetoch z komplementárnych vyučovacích predmetoch, v ktorých bolo školské vyučovanie obmedzené, môže pedagogická rada na zasadnutí rozhodnúť o nehodnotení vyučovacieho predmetu a následne upraviť kritériá hodnotenia vyučovacích predmetov.

e./ Ak je žiak v niektorom vyučovacom predmete podľa školského vzdelávacieho programu nehodnotený, na vysvedčení a v katalógovom liste sa uvádza namiesto klasifikačného stupňa slovo absolvoval/neabsolvoval:

 • - absolvoval, ak sa žiak aktívne zúčastňoval na vyučovacom procese daného predmetu alebo ak bol žiak prítomný na vyučovacej hodine, aj keď zo závažných objektívnych dôvodov nepracoval,
 • - neabsolvoval, ak žiak zo závažných dôvodov nemohol vykonávať požadované intelektuálne a motorické činnosti, a preto sa na vyučovacom predmete ospravedlnene nezúčastňoval; ak žiak na vyučovacej hodine nepracoval, nevie uplatniť svoje vedomosti a zručnosti, ani na podnet učiteľa, celkové hodnotenie takého žiaka je neprospel.

f./ Počas mimoriadnej situácie, resp. v núdzovom stave vyhlásenom v súvislosti s ochorením COVID-19 je hodnotenie „neabsolvoval“, ktorého dôsledkom je celkové hodnotenie „neprospel“, vhodné využívať len v nevyhnutných prípadoch vyjadrenia neplnenia cieľov vyučovacieho predmetu zo subjektívnych dôvodov na strane žiaka. Ak je to možné, odporúča sa v súčasnosti takto nehodnotiť.

g./ V záverečnom hodnotení je žiak klasifikovaný známkou nedostatočný alebo hodnotený slovne s vyjadrením nesplnenia cieľov v neklasifikovanom predmete, alebo je hodnotený slovom neabsolvoval s celkovým prospechom neprospel, ak:

 • - žiak nesplnil požiadavky učiteľa v rámci dištančného vzdelávania zo subjektívnych príčin alebo sa nezúčastňoval bez ospravedlnenia dištančného vzdelávania,
 • - neúčasť na dištančnom vzdelávaní alebo neplnenie požiadaviek učiteľa v rámci dištančného vzdelávania zo subjektívnych príčin bolo prerokované na pedagogickej rade za prvý štvrťrok, zákonní zástupcovia boli preukázateľne informovaní o nesplnení požiadaviek a nenastalo zlepšenie.

h./ Celkové hodnotenie žiakov, ako aj zmeny hodnotenia žiakov počas školského roka 2020/2021 je potrebné prerokovať a odsúhlasiť v pedagogickej rade.

Zásady hodnotenia v prípade prechodu na dištančné vzdelávanie                                                  

a./ Počas dištančného vzdelávania hodnotenie vychádza zo základných princípov:

 • - zabezpečiť spravodlivosť pri hodnotení každého žiaka rešpektovaním individuálnych podmienok na domácu prípravu a dištančné vzdelávanie,
 • - sústrediť pozornosť na poskytovanie slovnej spätnej väzby,
 • - akceptovať jedinečnosť podmienok žiakov na vzdelávanie.

b./ Priebežné hodnotenie počas dištančného vzdelávania má mať najmä podobu konštruktívnej spätnej väzby poskytovanej žiakom počas učenia sa. Má mať motivačný charakter, pomôcť pomenovať žiakom chyby, ktoré robia a navrhnúť postup pri ich odstraňovaní. Priebežné hodnotenie má byť čo najviac individualizované, zohľadňovať vekové a individuálne osobitosti žiaka a prihliadať na jeho momentálnu psychickú i fyzickú disponovanosť.

c./ Pri priebežnom hodnotení sa prihliada predovšetkým na osobitosti, možnosti a individuálne podmienky, na domácu prípravu počas dištančného vzdelávania.

d./ Hodnotenie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa vykonáva na základe pravidiel nastavených školským poradenským zariadením.

Získavanie podkladov na hodnotenie počas dištančného vzdelávania

a./ Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiaka počas dištančného vzdelávania získava učiteľ:

 • - z komplexných zadaní (referáty, denníky, projekty),
 • - analýzou prác tvoriacich súbor žiackych produktov (napr. pracovné listy, vypracované online zadania a úlohy, projekty realizované v domácom prostredí),
 • - sebahodnotením žiaka a vrstovníckym hodnotením,
 • - konzultáciami s ostatnými pedagogickými a odbornými zamestnancami a podľa potreby s odbornými zamestnancami zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, všeobecného lekára pre dorast, najmä u žiaka s trvalejšími psychickými a zdravotnými ťažkosťami a poruchami,
 • - rozhovorom so zákonným zástupcom žiaka.

b./ Počas dištančného vzdelávania nezískavať podklady na hodnotenie formou rôznych druhov skúšok (písomných alebo ústnych) vzhľadom na rozdielnosť podmienok na domácu prípravu žiakov.

c./ Ak dištančné vzdelávanie bude opätovne trvať dlhšie ako 1 mesiac, písomné a ústne skúšanie sa nerealizuje najmenej 2 týždne po obnovení vyučovania v školách.

 

V Trebišove, dňa 13.4.2021

PaedDr. František Ňaršanský – RŠ

spracované na základe rozhodnutia ministra školstva z 12. apríla 2021 pod číslom 2021/12811:1-A1810

 

 

RÝCHLY KONTAKT

Adresa: Ul. Pribinova 34, Trebišov
skola@zspribinovatv.edu.sk

ŠTATISTIKA

Čítanosť článkov
344525

KTO JE ONLINE

Práve tu je 62 návštevníkov a žiadni členovia on-line