Dnes je

Zápis do 1. ročníka

Link na dotazník TU

Mesto Trebišov, na základe Rozhodnutia ministra školstva číslo: 2020/10610:1-A1030 zo dňa 26. marca 2020, určuje termín zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách na školský rok 2020/2021

od 15. apríla 2020 do 22. apríla 2020

v budovách príslušných základných škôl v pracovných dňoch v čase od 7.30 do 15.30 hod. s tým, že

  • zápisy budú školy organizovať bez osobnej prítomnosti detí; odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú, prípadne iným spôsobom v závislosti od priestorových možností konkrétnej základnej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení,
  • overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania,
  • zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy , najneskôr do 15. júna 2020,
  • ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

 

Základná škola, Pribinova 34, Trebišov:

  • žiakom z obvodu ZŠ Pribinova zašle poštou informácie o zápise do 1. ročníka,
  • zverejní informácie o zápise na web stránke školy a facebookovej stránke školy,
  • umožní zákonným zástupcom zapísať dieťa aj elektronicky, teda on-line prostredníctvom dotazníka na web stránke školy.

Všetky potrebné dokumenty si vyžiadame v zmysle usmernenia ministra školstva:

  • overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania,
  • zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy , najneskôr do 15. júna 2020,
  • ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie zákonný zástupca doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

Ďakujeme za pochopenie a Tešíme sa na našich budúcich žiakov!

S úctou
PaedDr. František Ňaršanský, riaditeľ školy

RÝCHLY KONTAKT

Adresa: Ul. Pribinova 34, Trebišov
skola@zspribinovatv.edu.sk

ŠTATISTIKA

Čítanosť článkov
262590

KTO JE ONLINE

Práve tu je 135 návštevníkov a žiadni členovia on-line