Dnes je

ŽIACI ZO ZŠ, PRIBINOVA 34, V TREBIŠOVE SA UČIA AJ ONLINE

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 v nadväznosti na prerušenie od 16. marca 2020 do 29. marca 2020 prerušuje aj naďalej vyučovanie na školách a v školských zariadeniach v období od 30. marca 2020 do odvolania.

Týmto opatrením nie je vylúčená možnosť zabezpečenia vzdelávania, resp. samoštúdia detí a žiakov inou, ako prezenčnou formou. Toto obdobie nie je obdobím školských prázdnin, ide o osobitný režim preventívnych opatrení na predchádzanie šírenia ochorenia COVID-19. Riaditelia zabezpečujú podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.

Za dodržiavanie štátnych vzdelávacích programov určených pre školu, ktorú riadi, a zároveň za dodržiavanie školského vzdelávacieho programu a výchovného programu zodpovedá riaditeľ. Metódy a formy vzdelávania si pedagogický zamestnanec určuje sám.

Žiaden zákon neupravuje možnosť, aby škola/zriaďovateľ mohli za uvedených okolnosti vyžadovať od rodičov zabezpečovanie vyučovania žiakov.

V tomto prípade ide skôr o otázku možností komunikácie, a to tak na strane školy, ako aj na strane domácnosti žiaka. Ak škola aj žiak majú možnosť na vzdelávanie prostriedkami elektronickej komunikácie (resp. telefonickej komunikácie – v niektorých prípadoch), zabezpečenie je na riaditeľovi školy.

Pedagogickí zamestnanci ZŠ, Pribinova 34 sa začali online vzdelávať prostredníctvom webinárov, portálu ministerstva školstva www.učimenadialku.sk a iných sociálnych médií ako pracovať so žiakmi v aktuálne neľahkej situácii.  Zapojili sa napr. do týchto:

MAGICKÍ UČITELIA ONLINE – INŠPIRATÍVNE WEBINÁRE PRE UČITEĽOV

Garantom tohto programu sú Komenského inštitút a národná cena Učiteľ Slovenska, ktorí prinášajú sériu bezplatných online webinárov určených pre učiteľskú verejnosť.

Webináre vedú účastníci a absolventi Komenského inštitútu, finalisti ocenenia Učiteľ Slovenska a osobnosti z oblasti vzdelávania. Prinášajú konkrétne nápady, ako pristupovať k vyučovaniu online, ako sa zamerať najmä na žiaka a príliš nezaťažovať rodiča. Webináre sú praktické a je počas nich aj priestor na kladenie otázok.

FB SKUPINA  - ZAVRETÁ ŠKOLA 

Cieľom skupiny je navzájom sa povzbudzovať, prinášať zaujímavé nápady, informácie, videá a prepojenia pre tých školákov, rodičov a učiteľov, ktorí teraz náhle zostali doma, lebo školy sú zavreté. Ukazuje, že aj učenie doma môže byť zábavné a zároveň veľmi efektívne. Prináša inšpiráciu.


Základná škola, Pribinova 34, v Trebišove je malou školou v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trebišov. Počet žiakov mierne prevyšuje číslo 300.Škola pripravila sa web stránke školy ikonku Domáce úlohy pre žiakov  a rodičov, kde si môžu pozrieť zadania na opakovanie, samoštúdium, precvičovanie učiva podľa tried a predmetov. Samozrejme, myslí sa  aj na žiakov bez internetu a počítača, teda tento materiál sa podľa potreby žiakom zasiela aj poštou. V rámci mesta sa  podľa potreby úlohy distribuujú aj asistentmi učiteľa.

Škola sa s problémom vzdelávania počas tohto obdobia pasuje aj pomocou moderných technológii, disponuje licenciou PROGRAMU ALF – INTERAKTÍVNA ŠKOLA, kde si žiaci  bez problémov precvičujú už prebrané učivo a utvrdzujú ho prostredníctvom materiálov v power pointe, cez pracovné listy alebo prostredníctvom online testov, ktoré vyhodnotia vedomosti žiaka ihneď, zároveň si žiak prezrie chyby, a aj takým spôsobom sa učí.

Nápomocným je aj portál ZBOROVŇA.SK a BEZKRIEDY.SK, ktorým komunikujú jednotliví vyučujúci so žiakmi prostredníctvom virtuálnej nástenky. Súčasťou sú notifikácie,  ktoré informujú rodiča a žiaka e-mailom, že pribudol oznam na nástenke.

RADOSTNÁ ŠKOLA S DANIELOM HEVIEROM  ako facebooková platforma spisovateľa a pedagóga Daniela Heviera,  poskytuje pedagógom impulzy, inšpirácie, nápady, rady, svoje know-how, ako inovatívne, kreatívne a s radosťou vzdelávať žiakov v slovenskom jazyku, literatúre, ale aj iných humanitných predmetoch, ako spájať vzdelávanie so životom, ako naučiť deti a mladých ľudí láske k poznaniu, ako prepájať obsah vzdelávania s ich aktuálnym postavením.

Okrem bežnej komunikácie cez telefóny, e-mail, vyučujúci a triedni učitelia využívajú MESSENGER, FACEBOOK, či  VIBER , teda multimediálnu komunikačnú platformu, kde sa  požaduje len registrácia pomocou telefónneho čísla, no je tu možné vytvoriť videokonferenciu, ale s obmedzeným počtom účastníkov. Typ komunikácie je buď  synchrónna alebo asynchrónna.

Pri komunikácii so žiakmi  vyučujúci využívajú okrem hore spomínaných programov, či portálov i  portál Kozmix, online Aitec, Taktik interaktivita, Wocabee a množstvo ďalších svojpomocne vytvorených dokumentov vo Worde, či Power pointe.

Vzdelávanie žiakov na 1.stupni, povedzme si úprimne, je špecifickejšie. Tu sa triedne učiteľky nevedeli uspokojiť s komunikáciou ,,cez nástenku“, alebo telefón. Chýbalo tomu niečo osobnejšie. Začali komunikovať so žiakmi a rodičmi aj prostredníctvom videokonferenčnej platformy PROGRAMU ZOOM. 

Základné atribúty programu Zoom:       

  • SPOLUPRÁCA,
  • KOMUNIKÁCIA,
  • VIDEOKONFERENCIA,
  • RIADENIE TRIEDY A VYUĆOVANIA,
  • TYP KOMUNIKÁCIE: synchrónna,
  • CENA: zadarmo (videokonferencia do 40 minút, pre školy dostupný upgrade na použitie bez obmedzení ),
  • PLATFORMA: webstránka, počítačový softvér, mobilná aplikácia.

Videokonferenčná platforma, kde sa žiaci v reálnom čase vidia so svojou pani učiteľkou, bola tým správnym krokom. Uvítali ho žiaci a aj rodičia. Na pripojenie sa do videokonferencie zo strany žiakov nie je nutná registrácia, iba pre založenie videokonferencie napr. učiteľom. Umožňuje tiež nahrávanie videokonferencie pre jej sprístupnenie žiakom, ktorí nemôžu byť v danom čase prítomní. Ponúka aj možnosť zdieľania obrazovky učiteľovho počítača, žiaci môžu cez počítač písať ,,na tabuľu“.

Tento systém sa zatiaľ osvedčil, ako najvhodnejší pre deti na prvom stupni, v čom škola mieni aj naďalej pokračovať. Postupne sa táto forma vzdelávania uplatňuje podľa možností aj na 2. stupni.

5.jpeg4.jpeg1.png2.png3.jpg

Škola je miestom, kde žiaci spoznávajú mnoho nového: priateľstvo, vlastné kvality i nedostatky, či  význam slova zodpovednosť. Jednoducho povedané, škola im pomaly odhaľuje nástrahy súčasného sveta a pomáha vstúpiť plynulým krokom do života. Je teda akýmsi mostom medzi nevzdelanosťou a vzdelanosťou, medzi naivnou predstavou o živote a skutočným životom. Každému škola čosi dáva a okrem vzdelania  sú to v neposlednom rade priatelia, skúsenosti a nezabudnuteľné spomienky...  O to,  naše deti, naši žiaci práve prichádzajú.

Skúsme však využiť túto situáciu i nevšedne tvorivo a bilancovať a prehodnocovať, čo chceme vo svojom živote do budúcna zmeniť, zlepšiť, začať nanovo a inak. Podporujme sa navzájom, dodávajme  si nádej, že sa táto situáciu čoskoro skončí a my sa opäť stretneme v triede a s úsmevom zvoláme: ,,Zvoníííííí!“

Vedenie a pedagógovia,

ZŠ Pribinova 34, Trebišov

 

 

RÝCHLY KONTAKT

Adresa: Ul. Pribinova 34, Trebišov
skola@zspribinovatv.edu.sk

ŠTATISTIKA

Čítanosť článkov
262622

KTO JE ONLINE

Práve tu je 49 návštevníkov a žiadni členovia on-line