Dnes je

Zápis do 1. ročníka

Link na dotazník TU

Mesto Trebišov, na základe Rozhodnutia ministra školstva číslo: 2020/10610:1-A1030 zo dňa 26. marca 2020, určuje termín zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách na školský rok 2020/2021

od 15. apríla 2020 do 22. apríla 2020

v budovách príslušných základných škôl v pracovných dňoch v čase od 7.30 do 15.30 hod. s tým, že

  • zápisy budú školy organizovať bez osobnej prítomnosti detí; odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú, prípadne iným spôsobom v závislosti od priestorových možností konkrétnej základnej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení,
  • overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania,
  • zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy , najneskôr do 15. júna 2020,
  • ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

 

Základná škola, Pribinova 34, Trebišov:

  • žiakom z obvodu ZŠ Pribinova zašle poštou informácie o zápise do 1. ročníka,
  • zverejní informácie o zápise na web stránke školy a facebookovej stránke školy,
  • umožní zákonným zástupcom zapísať dieťa aj elektronicky, teda on-line prostredníctvom dotazníka na web stránke školy.

Všetky potrebné dokumenty si vyžiadame v zmysle usmernenia ministra školstva:

  • overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania,
  • zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy , najneskôr do 15. júna 2020,
  • ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie zákonný zástupca doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

Ďakujeme za pochopenie a Tešíme sa na našich budúcich žiakov!

S úctou
PaedDr. František Ňaršanský, riaditeľ školy

ŽIACI ZO ZŠ, PRIBINOVA 34, V TREBIŠOVE SA UČIA AJ ONLINE

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 v nadväznosti na prerušenie od 16. marca 2020 do 29. marca 2020 prerušuje aj naďalej vyučovanie na školách a v školských zariadeniach v období od 30. marca 2020 do odvolania.

Čítať Ďalej

22.apríl - Deň Zeme

Deň Zeme si pripomíname od roku 1970 a iniciátorom jeho vyhlásenia bol environmentálny aktivista, senátor Spojených štátov z Wisconsinu, Gaylord Nelson. Deň Zeme vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia a jeho cieľom je pripomenutie si našej závislosti na cenných daroch, ktoré nám poskytuje Zem.

Čítať Ďalej

SME S VAMI

Žiaci 2.B sa zapojili do výzvy – SME S VAMI.

Žiaci si nakreslili a vyfarbili  krásne srdiečko. Potom ho vystrihli a následne ho nalepili na svoje okná. Vyjadrili tým svoju vďačnosť za statočnosť našich zdravotníckych pracovníkov, hasičov, policajtov, pracovníkov v obchodoch a všetkých, ktorí v týchto ťažkých časoch ostávajú v práci. Deti  mysleli  aj na  starých rodičov a chorých, ktorí zase musia ostať doma.  Patrí im veľká vďaka, a preto  im  druháci posielajú svoje ♥.


Mgr. Gabriela Gregušová

received_215275959572698.jpegreceived_2887898517913183.jpegreceived_509154559972219.jpegreceived_262970261398700.jpegreceived_873335393134839.jpegreceived_590785281526028.jpegreceived_2728324873951398.jpegreceived_3025307054196688.jpegreceived_254692105932095.jpeg

RÝCHLY KONTAKT

Adresa: Ul. Pribinova 34, Trebišov
skola@zspribinovatv.edu.sk

ŠTATISTIKA

Čítanosť článkov
262606

KTO JE ONLINE

Práve tu je 61 návštevníkov a žiadni členovia on-line