Oznam !!! 

Preberanie antigénových testov (5.kolo)

Vážení rodičia!

 • Od 20.1.2022 si môžete prísť prevziať samotesty vo vestibule školy od 7:30 do 16:00 hod.
 • Prosíme Vás, aby ste vykonávali domáce samotestovanie svojich detí 2x týždenne. (nedeľa- pondelok, / streda-štvrtok) Zároveň Vás žiadame o pravidelné nahlásenie vykonania samotestu cez IŽK.
 • Kto ešte nepotvrdil v IŽK záujem o ďalšiu sadu 25ks antigénových testov, môže tak urobiť aj písomne- tlačivá sú k dispozícii na vrátnici.

S pozdravom PaedDr.František Ňaršanský, riaditeľ školy


 • ❗Vážení rodičia, žiadame Vás, aby ste škole oznámili bezodkladne všetky nové informácie  o  žiakovi ako je zmena trvalého pobytu, telefónny kontakt zákonných zástupcov, zmenu poisťovne, alebo pediatra. 
 • ❗Škole je potrebné predložiť aj potvrdenie o hmotnej núdzi,ak ho zákonný zástupca doteraz nepredložil z pracoviska ÚPSVaR.
 • ❗Ak ste dieťa v septembri prihlásili do ŠKD a od januára 2022 nebude navštevovať ŠKD, je potrebné ho písomne odhlásiť.
 • ❗Zároveň Vás žiadam o prevzatie antigénových testov,ak ste si ich ešte neprevzali.Kontaktujte, prosím, triednych učiteľov.

Ďakujeme za pochopenie. RŠ


ROZHODNUTIE MINISTRA

ŠKOLSKÝ SEMAFOR 2021-2022

 


Potvrdenie o vykonaní Ag testu- návod

 • prihláste sa do Školy na webe ako rodič,
 • kliknite na hlavné menu vpravo hore a zvoľte položku "COVID-19" (príloha 1),
 • kliknite na tlačidlo + ktorým sa pridávajú vyhlásenia (príloha 2),
 • z druhov vyhlásení vyberte "Domáci Ag test" (príloha 3).

Vitajte na stránkach našej školy

Poslaním našej školy nie je len odovzdávať dostatočné vedomosti a zručnosti vo všetkých všeobecno-vzdelávacích predmetoch, ale aj formovať u mladých ľudí ich postoje, viesť ich k dodržiavaniu etických a ľudských princípov. Škola je otvorenou inštitúciou pre rodičov, sociálnych partnerov a širokú verejnosť.

Naša škola nielen vzdeláva, ale aj vychováva.

Výchovno – vzdelávací proces riadi plne kvalifikovaný učiteľský zbor. Učitelia vytvárajú atmosféru dôvery a dôveryhodnosti a tým aj vhodné podmienky na učenie. Silnými stránkami školy na skvalitnenie a rozvoj výchovno-vzdelávacieho procesu je komplexnosť školy a jej poloha , kvalita a skúsenosť pedagogických zamestnancov , dobré vybavenie počítačových učební , záujem žiakov o získavanie jazykovej spôsobilosti hlavne v anglickom jazyku. Škola sa zapája do projektov IKT na zlepšenie vybavenia počítačovej učebne, jazykového laboratória, a do projektov na zlepšenie gramotnosti žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Kritériom pre nás je spokojnosť žiakov, rodičov, učiteľov a kvalita výsledkov. Škola v plnej miere akceptuje nový školský zákon na rok 2008/2009. V ročníkoch 1 – 6 sa sústredime na rozvoj IKT, v 3 – 9 ročníku na rozvoj jazykových vedomostí a zručností v anglickom, nemeckom a ruskom jazyku , v 4 – 9 ročníku budeme podporovať školské športové stredisko vo volejbale dievčat a nohejbale chlapcov.

Vážení rodičia!

V zmysle zákona o e-Governmente  č. 305/2013 Z.z. o  elektronickej podobe výkonu verejnej moci a  o zmene a doplnení niektorých zákonov Vám oznamujeme, že rozhodnutia vydané riaditeľom školy, alebo štatutárom školy, na ktoré  sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní v zmysle zákona č. 71/1967 Zb., Vám budú zasielané do elektronickej schránky www.slovensko.sk. Rozhodnutia budú obsahovať kvalifikovaný elektronický podpis vytvorený  použitím mandátneho certifikátu  s pripojenou elektronickou časovou pečiatkou.

Nemáte aktivovanú elektronickú schránku na www.slovensko.sk?

 V prípade, ak nemáte aktivovanú elektronickú schránku, rozhodnutia Vám budú doručené formou listinného rovnopisu, ktorého  súčasťou bude "Doložka o autorizácii" k elektronizácii úradného dokumentu. Dokument nebude podpísaný klasickým podpisom ani pečiatkou.

Ďakujeme za pochopenie.
S úctou PaedDr.František ŇARŠANSKÝ , riaditeľ školy 

RÝCHLY KONTAKT

Adresa: Ul. Pribinova 34, Trebišov
skola@zspribinovatv.edu.sk

ŠTATISTIKA

Čítanosť článkov
444772

KTO JE ONLINE

Práve tu je 24 návštevníkov a žiadni členovia on-line