Dnes je

Oznam pre rodičov žiakov I. stupňa

Vážení rodičia,   oznamujeme Vám, že vyučovanie ročníkov 1.-4. bude prebiehať od 26.10.2020 (pondelok) naďalej podľa riadneho rozvrhu hodín. Zároveň bude v riadnej prevádzke ŠKD a školská jedáleň. 

Termíny jesenných prázdnin sú zmenené,a to nasledovne:
30.10.2020 (piatok), 2.11.2020 (pondelok), 6.11.2020 (piatok), 9.11.2020 (pondelok)


Oznam pre rodičov žiakov II. stupňa

Vážení rodičia, na základe opatrenia MŠVVaŠ SR na zníženie ochorenia Covid 19 Vám oznamujeme, že vyučovanie žiakov II.stupňa sa od 26.10.2020 (pondelok) prerušuje. Vyučovanie bude prebiehať dištančnou formou z domu na základe rozvrhu, ktorý bol žiakom odovzdaný v piatok 23.10.2020. Všetky informácie (vrátane rozvrhu) budú zverejnené na stránke školy v pondelok 26.10.2020.

Termíny jesenných prázdnin sú zmenené:
30.10.2020 (piatok), 2.11.2020 (pondelok), 6.11.2020 (piatok), 9.11.2020 (pondelok)

Vitajte na stránkach našej školy

Poslaním našej školy nie je len odovzdávať dostatočné vedomosti a zručnosti vo všetkých všeobecno-vzdelávacích predmetoch, ale aj formovať u mladých ľudí ich postoje, viesť ich k dodržiavaniu etických a ľudských princípov. Škola je otvorenou inštitúciou pre rodičov, sociálnych partnerov a širokú verejnosť.

Naša škola nielen vzdeláva, ale aj vychováva.

Výchovno – vzdelávací proces riadi plne kvalifikovaný učiteľský zbor. Učitelia vytvárajú atmosféru dôvery a dôveryhodnosti a tým aj vhodné podmienky na učenie. Silnými stránkami školy na skvalitnenie a rozvoj výchovno-vzdelávacieho procesu je komplexnosť školy a jej poloha , kvalita a skúsenosť pedagogických zamestnancov , dobré vybavenie počítačových učební , záujem žiakov o získavanie jazykovej spôsobilosti hlavne v anglickom jazyku. Škola sa zapája do projektov IKT na zlepšenie vybavenia počítačovej učebne, jazykového laboratória, a do projektov na zlepšenie gramotnosti žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Kritériom pre nás je spokojnosť žiakov, rodičov, učiteľov a kvalita výsledkov. Škola v plnej miere akceptuje nový školský zákon na rok 2008/2009. V ročníkoch 1 – 6 sa sústredime na rozvoj IKT, v 3 – 9 ročníku na rozvoj jazykových vedomostí a zručností v anglickom, nemeckom a ruskom jazyku , v 4 – 9 ročníku budeme podporovať školské športové stredisko vo volejbale dievčat a nohejbale chlapcov.

Vážení rodičia!

V zmysle zákona o e-Governmente  č. 305/2013 Z.z. o  elektronickej podobe výkonu verejnej moci a  o zmene a doplnení niektorých zákonov Vám oznamujeme, že rozhodnutia vydané riaditeľom školy, alebo štatutárom školy, na ktoré  sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní v zmysle zákona č. 71/1967 Zb., Vám budú zasielané do elektronickej schránky www.slovensko.sk. Rozhodnutia budú obsahovať kvalifikovaný elektronický podpis vytvorený  použitím mandátneho certifikátu  s pripojenou elektronickou časovou pečiatkou.

Nemáte aktivovanú elektronickú schránku na www.slovensko.sk?

 V prípade, ak nemáte aktivovanú elektronickú schránku, rozhodnutia Vám budú doručené formou listinného rovnopisu, ktorého  súčasťou bude "Doložka o autorizácii" k elektronizácii úradného dokumentu. Dokument nebude podpísaný klasickým podpisom ani pečiatkou.

Ďakujeme za pochopenie.
S úctou PaedDr.František ŇARŠANSKÝ , riaditeľ školy 

RÝCHLY KONTAKT

Adresa: Ul. Pribinova 34, Trebišov
skola@zspribinovatv.edu.sk

ŠTATISTIKA

Čítanosť článkov
292139

KTO JE ONLINE

Práve tu je 193 návštevníkov a žiadni členovia on-line