Oznam - Dištančné vzdelávanie

Dištančný rozvrh platný od 22.10.2021

 Vážení rodičia žiakov II. stupňa,

z dôvodu zhoršujúcej sa situácie s ochorením COVID 19 na škole na základe pokynov RÚVZ Trebišov prerušujem prezenčné vyučovanie žiakov II. stupňa od 20.10.2021 do 29.10.2021. Počas prerušenia prechádzame na dištančné vyučovanie, podľa dištančného rozvrhu hodín prostredníctvom aplikácie ZOOM, portálu bezkriedy, prípadne po konzultácii s triednymi učiteľmi individuálne aj inou formou. O rozvrhu Vám poskytnú informácie  triedni učitelia cez IŽK.  

Žiaci musia riadne dokončiť 10 dňovú karanténu. 

OBEDY: Žiaci, ktorí chodia na obed do ŠJ, sú automaticky hromadne odhlásení.

Zákonný zástupca žiaka, ktorý bol v kontakte s pozitívnym sa telefonicky ozve pediatrovi a oznámi mu,že je jeho dieťa v karanténe. Odporúčame  prekonzultovať PCR test, na ktorý prihlási zákonný zástupca žiaka prostredníctvom portálu www.korona.gov.sk.  Je to na rozhodnutí zákonného zástupcu.

Zároveň Vás žiadam, milí rodičia, ak máte ešte doma antigénové samotesty, vykonajte ich  preventívne  svojim deťom počas tohto týždňa. V prípade pozitívneho výsledku ohláste túto skutočnosť triednemu učiteľovi a detskému lekárovi. 

Ďakujem za pochopenie. V prípade otázok píšte na mail: skola@zspribinovatv.edu.sk

 

PaedDr.František Ňaršanský, riaditeľ školy

Potvrdenie o vykonaní Ag testu- návod

  • prihláste sa do Školy na webe ako rodič,
  • kliknite na hlavné menu vpravo hore a zvoľte položku "COVID-19" (príloha 1),
  • kliknite na tlačidlo + ktorým sa pridávajú vyhlásenia (príloha 2),
  • z druhov vyhlásení vyberte "Domáci Ag test" (príloha 3).

 

Vitajte na stránkach našej školy

Poslaním našej školy nie je len odovzdávať dostatočné vedomosti a zručnosti vo všetkých všeobecno-vzdelávacích predmetoch, ale aj formovať u mladých ľudí ich postoje, viesť ich k dodržiavaniu etických a ľudských princípov. Škola je otvorenou inštitúciou pre rodičov, sociálnych partnerov a širokú verejnosť.

Naša škola nielen vzdeláva, ale aj vychováva.

Výchovno – vzdelávací proces riadi plne kvalifikovaný učiteľský zbor. Učitelia vytvárajú atmosféru dôvery a dôveryhodnosti a tým aj vhodné podmienky na učenie. Silnými stránkami školy na skvalitnenie a rozvoj výchovno-vzdelávacieho procesu je komplexnosť školy a jej poloha , kvalita a skúsenosť pedagogických zamestnancov , dobré vybavenie počítačových učební , záujem žiakov o získavanie jazykovej spôsobilosti hlavne v anglickom jazyku. Škola sa zapája do projektov IKT na zlepšenie vybavenia počítačovej učebne, jazykového laboratória, a do projektov na zlepšenie gramotnosti žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Kritériom pre nás je spokojnosť žiakov, rodičov, učiteľov a kvalita výsledkov. Škola v plnej miere akceptuje nový školský zákon na rok 2008/2009. V ročníkoch 1 – 6 sa sústredime na rozvoj IKT, v 3 – 9 ročníku na rozvoj jazykových vedomostí a zručností v anglickom, nemeckom a ruskom jazyku , v 4 – 9 ročníku budeme podporovať školské športové stredisko vo volejbale dievčat a nohejbale chlapcov.

Vážení rodičia!

V zmysle zákona o e-Governmente  č. 305/2013 Z.z. o  elektronickej podobe výkonu verejnej moci a  o zmene a doplnení niektorých zákonov Vám oznamujeme, že rozhodnutia vydané riaditeľom školy, alebo štatutárom školy, na ktoré  sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní v zmysle zákona č. 71/1967 Zb., Vám budú zasielané do elektronickej schránky www.slovensko.sk. Rozhodnutia budú obsahovať kvalifikovaný elektronický podpis vytvorený  použitím mandátneho certifikátu  s pripojenou elektronickou časovou pečiatkou.

Nemáte aktivovanú elektronickú schránku na www.slovensko.sk?

 V prípade, ak nemáte aktivovanú elektronickú schránku, rozhodnutia Vám budú doručené formou listinného rovnopisu, ktorého  súčasťou bude "Doložka o autorizácii" k elektronizácii úradného dokumentu. Dokument nebude podpísaný klasickým podpisom ani pečiatkou.

Ďakujeme za pochopenie.
S úctou PaedDr.František ŇARŠANSKÝ , riaditeľ školy 

RÝCHLY KONTAKT

Adresa: Ul. Pribinova 34, Trebišov
skola@zspribinovatv.edu.sk

ŠTATISTIKA

Čítanosť článkov
410850

KTO JE ONLINE

Práve tu je 64 návštevníkov a žiadni členovia on-line