Dnes je

❗Oznam pre rodičov a žiakov ❗

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR s Úradom verejného zdravotníctva, hlavným hygienikom a krízovým štábom prijali od  24.3.2020 tieto opatrenia:

  1. Vyučovanie sa prerušuje do odvolania.
  2. Ruší sa TESTOVANIE 9.
  3. Prihlášky na stredné školy bude možné podať do 15. mája. Potvrdenie od lekára nebude potrebné. Prijímacie skúšky na SŠ sa uskutočnia najneskôr do 30.júna. 
  4. Zápis do 1. ročníka ZŠ sa uskutoční od 15. - 30. apríla, a to bez osobnej prítomnosti detí. (Termín upresníme na www.stránke školy, na facebooku, zatiaľ máme spustený on-line dotazník. )

Žiadosti však bude potrebné aj podpísať oboma rodičmi. Po ukončení karantény sa upresnia termíny zápisov v škole. 

 

Vážení rodičia, milí žiaci,
podľa odporúčaní Ministerstva školstva SR budeme naďalej postupovať podľa našich podmienok aké máme.
Aj naďalej budete dostávať úlohy a zadania cez svojich triednych učiteľov a vyučujúcich.
Zároveň prebieha podľa možností žiakov, tried a vyučujúcich aj on-line vyučovanie cez web. 

Nezabudnite naďalej dodržiavať hygienu a všetky opatrenia, ktoré sú v tieto dni nevyhnutné!!! 
O všetkých zmenách, či ďalších postupoch Vás budeme priebežne informovať.
Riaditeľ školy


Upozorňujeme rodičov a  žiakov, aby sledovali stránku školy, kde im vyučujúci budú priebežne zadávať
materiál na samoštúdium, opakovanie, domáce úlohy.

Lišta v hlavnom zobrazení web stránky školy  vľavo hore ,,DOMÁCE ÚLOHY".

Zároveň budú podľa možnosti využívané aj iné vzdelávacie portály:

P O Ď A K O V A N I E    Z A   2 %    Z   D A N E

Rodičovské združenie pri Základnej škole vyslovuje úprimné poďakovanie všetkým, ktorí sa napriek rôznym iným možnostiam  rozhodli darovať 2% z dane práve nášmu združeniu. V roku 2019 ste nás cez daňové úrady podporili celkovou čiastkou  2.191,33 €. Tieto finančné prostriedky budú použité na zakúpenie učebných pomôcok pre žiakov našej školy

Opäť je tu tá možnosť podporiť ďalšie vzdelávanie našich detí a to odovzdaním 2% z dane:

  • na daňových priznaniach z daní z príjmov právnickej alebo fyzickej osoby do 31. 3. 2020
  • ak ste zamestnanec, vyplnením potvrdenia o zaplatení dane a vyhlásenia o poukázaní 2%.

Vyplnené tlačivá môžete zaniesť na príslušný daňový úrad, alebo to urobíme za Vás do 30. 4. 2020.

Ďakujeme za konkrétne prejavy spolupatričnosti a Vašu podporu!

Tlačivá na darovanie 2% Vám radi poskytneme v budove školy na 1.poschodí č.d. 87. alebo si ho stiahnite TU

viac informácií...

 

Vitajte na stránkach našej školy

Poslaním našej školy nie je len odovzdávať dostatočné vedomosti a zručnosti vo všetkých všeobecno-vzdelávacích predmetoch, ale aj formovať u mladých ľudí ich postoje, viesť ich k dodržiavaniu etických a ľudských princípov. Škola je otvorenou inštitúciou pre rodičov, sociálnych partnerov a širokú verejnosť.

Naša škola nielen vzdeláva, ale aj vychováva.

Výchovno – vzdelávací proces riadi plne kvalifikovaný učiteľský zbor. Učitelia vytvárajú atmosféru dôvery a dôveryhodnosti a tým aj vhodné podmienky na učenie. Silnými stránkami školy na skvalitnenie a rozvoj výchovno-vzdelávacieho procesu je komplexnosť školy a jej poloha , kvalita a skúsenosť pedagogických zamestnancov , dobré vybavenie počítačových učební , záujem žiakov o získavanie jazykovej spôsobilosti hlavne v anglickom jazyku. Škola sa zapája do projektov IKT na zlepšenie vybavenia počítačovej učebne, jazykového laboratória, a do projektov na zlepšenie gramotnosti žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Kritériom pre nás je spokojnosť žiakov, rodičov, učiteľov a kvalita výsledkov. Škola v plnej miere akceptuje nový školský zákon na rok 2008/2009. V ročníkoch 1 – 6 sa sústredime na rozvoj IKT, v 3 – 9 ročníku na rozvoj jazykových vedomostí a zručností v anglickom, nemeckom a ruskom jazyku , v 4 – 9 ročníku budeme podporovať školské športové stredisko vo volejbale dievčat a nohejbale chlapcov.

Vážení rodičia!

V zmysle zákona o e-Governmente  č. 305/2013 Z.z. o  elektronickej podobe výkonu verejnej moci a  o zmene a doplnení niektorých zákonov Vám oznamujeme, že rozhodnutia vydané riaditeľom školy, alebo štatutárom školy, na ktoré  sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní v zmysle zákona č. 71/1967 Zb., Vám budú zasielané do elektronickej schránky www.slovensko.sk. Rozhodnutia budú obsahovať kvalifikovaný elektronický podpis vytvorený  použitím mandátneho certifikátu  s pripojenou elektronickou časovou pečiatkou.

Nemáte aktivovanú elektronickú schránku na www.slovensko.sk?

 V prípade, ak nemáte aktivovanú elektronickú schránku, rozhodnutia Vám budú doručené formou listinného rovnopisu, ktorého  súčasťou bude "Doložka o autorizácii" k elektronizácii úradného dokumentu. Dokument nebude podpísaný klasickým podpisom ani pečiatkou.

Ďakujeme za pochopenie.
S úctou PaedDr.František ŇARŠANSKÝ , riaditeľ školy 

RÝCHLY KONTAKT

Adresa: Ul. Pribinova 34, Trebišov
Telefón: 056 / 672 72 70

ŠTATISTIKA

Čítanosť článkov
198294

KTO JE ONLINE

Práve tu je 35 návštevníkov a žiadni členovia on-line