BUDEME OPÄŤ SPOLU MÚDREJŠÍ

Tak ako minulý rok, tak aj tento rok sa naša škola zapojila do projektu ,,Spolu múdrejší 3".Ide o rozvojový projekt Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR financovaný s podporou EÚ z PLÁNU OBNOVY, ktorého cieľom bolo pomôcť žiakom naučiť a precvičiť si učivo, ktoré sa nám minulý rok nepodarilo dostatočne upevniť alebo učivo, ktoré aktuálne v škole nezvádajú z dôvodu napríklad vyššej absencie kvôli chorobe,alebo potreby individuálnejšej podpory.📚🖋📖

Spoločným úmyslom bolo,aby sme sa neustále posúvali dopredu. Presne preto sme sa rozhodli ako škola ísť cestou doučovaní. Všetko potrebné zabezpečili naše šikovné učiteľky.

V projekte boli zapojené všetky triedne učiteľky ročníkov 1.-4. Projekt prebiehal v mesiacoch február-marec-apríl-máj 2022.

Na konci vidíme, aké veľké pokroky ste milí žiaci urobili, čo sa samozrejme odrazí na Vašich vedomostiach a určite aj na známkach.

Tešíme sa😉🧐💪!

Vaša škola. 🏫 👍

Doučujúce: 

  • Mgr. Adriána Kandráčová, 
  • Mgr.Ivana Jurčáková,
  • Mgr.Ivana Krišáková,
  • Mgr.Jarmila Ondrušová,
  • Mgr. Slávka Micišinová, 
  • Mgr. Gabriela Gregušová,
  • Mgr. Zuzana Goreová - ped.asistentka

Koordinátorka projektu: 

  • Mgr.Katarína Barancová

Vitajte na stránkach našej školy

Poslaním našej školy nie je len odovzdávať dostatočné vedomosti a zručnosti vo všetkých všeobecno-vzdelávacích predmetoch, ale aj formovať u mladých ľudí ich postoje, viesť ich k dodržiavaniu etických a ľudských princípov. Škola je otvorenou inštitúciou pre rodičov, sociálnych partnerov a širokú verejnosť.

Naša škola nielen vzdeláva, ale aj vychováva.

Výchovno – vzdelávací proces riadi plne kvalifikovaný učiteľský zbor. Učitelia vytvárajú atmosféru dôvery a dôveryhodnosti a tým aj vhodné podmienky na učenie. Silnými stránkami školy na skvalitnenie a rozvoj výchovno-vzdelávacieho procesu je komplexnosť školy a jej poloha , kvalita a skúsenosť pedagogických zamestnancov , dobré vybavenie počítačových učební , záujem žiakov o získavanie jazykovej spôsobilosti hlavne v anglickom jazyku. Škola sa zapája do projektov IKT na zlepšenie vybavenia počítačovej učebne, jazykového laboratória, a do projektov na zlepšenie gramotnosti žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Kritériom pre nás je spokojnosť žiakov, rodičov, učiteľov a kvalita výsledkov. Škola v plnej miere akceptuje nový školský zákon na rok 2008/2009. V ročníkoch 1 – 6 sa sústredime na rozvoj IKT, v 3 – 9 ročníku na rozvoj jazykových vedomostí a zručností v anglickom, nemeckom a ruskom jazyku , v 4 – 9 ročníku budeme podporovať školské športové stredisko vo volejbale dievčat a nohejbale chlapcov.

Vážení rodičia!

V zmysle zákona o e-Governmente  č. 305/2013 Z.z. o  elektronickej podobe výkonu verejnej moci a  o zmene a doplnení niektorých zákonov Vám oznamujeme, že rozhodnutia vydané riaditeľom školy, alebo štatutárom školy, na ktoré  sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní v zmysle zákona č. 71/1967 Zb., Vám budú zasielané do elektronickej schránky www.slovensko.sk. Rozhodnutia budú obsahovať kvalifikovaný elektronický podpis vytvorený  použitím mandátneho certifikátu  s pripojenou elektronickou časovou pečiatkou.

Nemáte aktivovanú elektronickú schránku na www.slovensko.sk?

 V prípade, ak nemáte aktivovanú elektronickú schránku, rozhodnutia Vám budú doručené formou listinného rovnopisu, ktorého  súčasťou bude "Doložka o autorizácii" k elektronizácii úradného dokumentu. Dokument nebude podpísaný klasickým podpisom ani pečiatkou.

Ďakujeme za pochopenie.
S úctou PaedDr.František ŇARŠANSKÝ , riaditeľ školy 

RÝCHLY KONTAKT

Adresa: Ul. Pribinova 34, Trebišov
skola@zspribinovatv.edu.sk

ŠTATISTIKA

Čítanosť článkov
547441

KTO JE ONLINE

Práve tu je 56 návštevníkov a žiadni členovia on-line