Dnes je

Doplňujúce informácie k otvoreniu školy od 1.júna 2020 pre žiakov 1.- 5.ročníka

 • Nástup do školy bude od 7:20 do 8:00 hod. hlavným vchodom - 2 vstupy podľa rozpisu. 
 • Následne budú vydezinfikované priestory vchodov školy. 
 • Žiaci prídu spolu so svojim zákonným zástupcom, a odchádzajú so zákonným zástupcom, resp. poverenou osobou, s ktorou žije v spoločnej domácnosti a je staršia ako 18 rokov a mladšia ako 65 rokov.
 • Vzdelávanie bude prebiehať od 7:50 do 11:30 hod., prevažne  blokovou formou, ktorá bude zameraná na opakovanie učiva a socializáciu.
 • V prípade záujmu bude  žiakom poskytnuté stravovanie v školskej jedálni za dodržania prísnych hygienických podmienok. 
 • Po ukončení vyučovania do 16:00 bude pre jednotlivé skupiny k dispozícii školský klub detí. 
 • Žiaci, ktorí nebudú navštevovať školu, sa budú vzdelávať naďalej dištančnou formou. 
 • Žiaci 6. – 9. roč.budú pokračovať dištančnou formou vyučovania ako doteraz.
 • Do školy môžu prísť iba prihlásení žiaci v danom týždni. Prinesú si prezúvky, dve rúška, hygienické vreckovky, písacie potreby, zošity, učebnice, pracovné zošity. 

Pokyny pre rodičov:

Rodič:

 • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
 •  Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.
 • Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni písomné  vyhlásenie  o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie . 
 • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje. príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy.
 • Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

Vitajte na stránkach našej školy

Poslaním našej školy nie je len odovzdávať dostatočné vedomosti a zručnosti vo všetkých všeobecno-vzdelávacích predmetoch, ale aj formovať u mladých ľudí ich postoje, viesť ich k dodržiavaniu etických a ľudských princípov. Škola je otvorenou inštitúciou pre rodičov, sociálnych partnerov a širokú verejnosť.

Naša škola nielen vzdeláva, ale aj vychováva.

Výchovno – vzdelávací proces riadi plne kvalifikovaný učiteľský zbor. Učitelia vytvárajú atmosféru dôvery a dôveryhodnosti a tým aj vhodné podmienky na učenie. Silnými stránkami školy na skvalitnenie a rozvoj výchovno-vzdelávacieho procesu je komplexnosť školy a jej poloha , kvalita a skúsenosť pedagogických zamestnancov , dobré vybavenie počítačových učební , záujem žiakov o získavanie jazykovej spôsobilosti hlavne v anglickom jazyku. Škola sa zapája do projektov IKT na zlepšenie vybavenia počítačovej učebne, jazykového laboratória, a do projektov na zlepšenie gramotnosti žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Kritériom pre nás je spokojnosť žiakov, rodičov, učiteľov a kvalita výsledkov. Škola v plnej miere akceptuje nový školský zákon na rok 2008/2009. V ročníkoch 1 – 6 sa sústredime na rozvoj IKT, v 3 – 9 ročníku na rozvoj jazykových vedomostí a zručností v anglickom, nemeckom a ruskom jazyku , v 4 – 9 ročníku budeme podporovať školské športové stredisko vo volejbale dievčat a nohejbale chlapcov.

Vážení rodičia!

V zmysle zákona o e-Governmente  č. 305/2013 Z.z. o  elektronickej podobe výkonu verejnej moci a  o zmene a doplnení niektorých zákonov Vám oznamujeme, že rozhodnutia vydané riaditeľom školy, alebo štatutárom školy, na ktoré  sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní v zmysle zákona č. 71/1967 Zb., Vám budú zasielané do elektronickej schránky www.slovensko.sk. Rozhodnutia budú obsahovať kvalifikovaný elektronický podpis vytvorený  použitím mandátneho certifikátu  s pripojenou elektronickou časovou pečiatkou.

Nemáte aktivovanú elektronickú schránku na www.slovensko.sk?

 V prípade, ak nemáte aktivovanú elektronickú schránku, rozhodnutia Vám budú doručené formou listinného rovnopisu, ktorého  súčasťou bude "Doložka o autorizácii" k elektronizácii úradného dokumentu. Dokument nebude podpísaný klasickým podpisom ani pečiatkou.

Ďakujeme za pochopenie.
S úctou PaedDr.František ŇARŠANSKÝ , riaditeľ školy 

RÝCHLY KONTAKT

Adresa: Ul. Pribinova 34, Trebišov
skola@zspribinovatv.edu.sk

ŠTATISTIKA

Čítanosť článkov
262563

KTO JE ONLINE

Práve tu je 91 návštevníkov a žiadni členovia on-line